Skip links

Konfidencialitāte

SIA L7SUSHI ar ierobežotu atbildību vienotais reģistrācijas numurs 40203198889 juridiskā adrese: Augusta Deglava iela 108 k-6 -69 LV -1082

PRIVĀTUMA POLITIKA

Saturs

  1. Kas mēs esam
  2. Kas ir personas dati
  3. Personas datu apstrādes nolūks
  4. Personas datu apstrādes likumīgums
  5. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  6. Paziņojumi
  7. Personas datu glabāšanas ilgums
  8. Datu drošība
  9. Jūsu tiesības
  10. Kā ar mums sazināties

1. Kas mēs esam

SIA L7 SUSHI ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kas nodarbojas ar skaistumkopšanu.

2. Kas ir personas dati, un kā mēs tos apstrādājam

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (turpmāk – Regula) personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Attiecībā uz Jūsu personas datiem mēs esam datu pārzinis, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Mūsu nodoms ir sniegt Jums maksimālu informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

3. Personas datu apstrādes nolūks

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; savu pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, tostarp arī parādu atgūšanai un piedziņai, klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.

Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.

Videonovērošana. Drošības un uzraudzības nodrošināšanai mūsu telpās un teritorijā, kā arī mūsu un mūsu klientu īpašuma un veselības aizsardzības nolūkos tiek veikta videonovērošana. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā videoierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.

Telefona sarunu ieraksti. Klientu apkalpošanas uzlabošanas nolūkos, kā arī, lai novērstu iespējamās domstarpības un nesaprašanās neizdevušās komunikācijas vai cilvēciskā faktora rezultātā, visi zvani, kas tiek veikti uz mūsu zvanu centru, tiek ierakstīti. Sarunu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas. Pēc šī termiņa notecējuma mēs šos ierakstus dzēšam, izņemot gadījumu, ja sarunu ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šādā gadījumā sarunu ierakstu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc nepieciešamības.

Citi gadījumi. Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

Pieprasījumi. Saņemot attiecīgu pieprasījumu, mēs sniedzam informāciju valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

4. Personas datu apstrādes likumīgums

SIA L7 SUSHI veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

— apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir klients, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

— apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja klienta kā datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

— klients ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem;

— apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;

5. Paziņojumi

Komerciālus paziņojumus par l7sushi.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un cita veida paziņojumus un atgādinājumu mēs saviem klientiem sūtam tikai un vienīgi gadījumā, ja to pieļauj normatīvie akti, vai tam ir saņemta klienta nepārprotama piekrišana.

Klientiem ir tiesības jebkurā laikā atteikties no paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pasta adresi epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot uz tālruni +371 20 468 039 .

6. Personas datu saņēmēji

Mēs izmantojam trešo personu sniegtos pakalpojumus, kas mums palīdz veikt un administrēt komercdarbību. Tās ir tādas trešās personas kā kredītiestādes saistībā ar veicamajiem norēķiniem; mūsu informācijas tehnoloģiju un datubāzu uzturētāji un to administrēšanas pakalpojumu sniedzēji; mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēji; juridisko pakalpojumu, grāmatvedības un audita pakalpojumu sniedzēji; parādu piedziņas uzņēmumi; trešās personas, ar kuru palīdzību mēs izsūtām komerciālus un cita veida paziņojumus un informāciju, veicam telefonsarunu ierakstus mūsu zvanu centrā; trešās personas, kas mūsu uzdevumā veic klientu aptaujas un apkopo šo aptauju rezultātus. Katrā konkrētā gadījumā mēs datu apstrādātājam iesniedzam tikai tādu Jūsu datu apjomu, kāds nepieciešams attiecīgajam mērķim un uzdevumam. Dati tiek apstrādāti tikai šim mērķim un uzdevumam, tie tiek aizsargāti atbilstoši Regulas un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Pēc mērķa sasniegšanas vai uzdevuma izpildes Jūsu dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

L7SUSHI SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību neveic datu nosūtīšanu uz trešajām valstīm.

Papildus norādītajam, mēs nododam Jūsu datus ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām tādā kārtībā un apjomā, kādu paredz attiecīgais normatīvais akts (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, u.tml.). Mēs varam arī nodot Jūsu datus trešajām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos savu leģitīmo interešu aizsardzībai (piemēram, vēršoties pret klientu tiesā par parāda piedziņu, u.tml.)

7. Personas datu glabāšanas ilgums

Mēs uzglabājam Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem. Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

— ir spēkā starp mums panāktā vienošanās vai noslēgtais līgums, un kamēr kāda no vienošanās vai līguma pusēm var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt pretenzijas un pieteikumus, celt prasību tiesā, u.tml.);

— datu apstrāde ir vajadzīga, lai mēs varētu izpildīt uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;

— ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augšminētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

8. Datu drošība

Mēs zinām, ka Jūs personas datus sniedzat labticīgi un rēķināties, ka tie tiks uzraudzīti. Tādēļ mēs Jūsu personas datu drošību uztveram ar lielu atbildības sajūtu. Mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Tomēr, lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

9. Jūsu tiesības

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Jums ir tiesības pieprasīt mums savu datu labošanu, ja tie ir neprecīzi.

Jums ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem:

— dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;

— Jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;

— ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;

— Jūs iebilstat pret savu datu apstrādi tiešās tirgvedības vajadzībām;

— ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;

— lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos;

— ja Jūsu dati tika vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu.

Jums ir tiesības prasīt, lai mēs ierobežojam Jūsu datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildīsim šo prasību, ja pastāvēs vismaz viens no sekojošiem apstākļiem:

— ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;

— ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;

— mums Jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

— Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

Jums ir tiesības, balstoties uz iemesliem saistībā ar savu īpašo situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu. Šādā gadījumā mēs Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu patstāvīgajai dzīvesvietai.

10. Kā ar mums sazināties

Jūs varat ar mums sazināties:

— elektroniski, izmantojot e-pasta adresi epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot uz tālruni +371 20 468 039

Lietošanas noteikumi

Pasūtījuma izpildi nodrošina L7SUSHI SIA

Pasūtīšanas process

Kad esat izvēlējies atbilstošos produktus un vēlaties pabeigt pasūtījumu, iesniedziet savu pasūtījumu, noklikšķinot uz «apstiprināt pasūtījumu», lūdzu, pārliecinieties, vai norādītā informācija ir pareiza.

Izmaiņas pasūtījumā vai atcelšana

Kad pasūtījums ir iesniegts un maksājums ir apstiprināts Jūsu pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu.
Gadījumā, ja pasūtījuma izpildīšana nevar būt nodrošināta izpildītāja vainas dēļ, Jums tiks piedāvāts mainīt pakalpojuma sniegšanas datumu un laiku, vai atgriezt Jūsu veikto maksājumu pilnā apmērā. Jums ir tiesības izvēlēties jebkuru no augstāk minētiem variantiem.

Gadījumā, ja Jūs vēlaties atcelt pasūtījumu, jums ir pienākums sazināties ar klientu apkalpošanas centru rakstot uz mūsu e-pastu epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot pa tālruni +371 20 468 039.

Jums ir tiesības uz maksājuma atlīdzību pilnā apmērā, gadījumā, ja jūsu pieteikums uz pakalpojuma atcelšanu ir saņemts vismaz trīs darba dienas pirms rezervētā pakalpojuma sniegšanas datuma.

Gadījumā, ja pakalpojuma atcelšana, pēc jūsu iniciatīvas, notiek laika posmā, kas ir mazāks nekā trīs darba dienas pirms rezervētā pakalpojuma sniegšanas datuma, Jums ir tiesības uz maksājuma atlīdzību nepilnā apmērā:

Ja pakalpojums ir atcelts laika posmā no 72 līdz 24 stundām pirms rezervētā pakalpojuma sniegšanas datuma, no atlīdzības tiks ieturēta komisija par pakalpojuma atcelšanu 10 EUR apmērā.

Ja pakalpojums ir atcelts laika posmā kas ir mazāks par 24 stundām pirms rezervētā pakalpojuma sniegšanas datuma, no atlīdzības tiks ieturēta komisija par pakalpojuma atcelšanu 20 EUR apmērā.

Gadījumā, ja Jūs vēlaties mainīt pakalpojuma sniegšanas laiku vai datumu, jums ir jāsazināts ar klientu apkalpošanas centru, rakstot uz mūsu e-pastu
epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot pa tālruni +371 20 468 039. Negarantējam, ka varēsim veikt nepieciešamās izmaiņas rezervācijā.

Gadījumos, kad izpildītājs un pasūtītājs nevar vienoties par pakalpojuma sniegšanas laika vai datuma izmaiņām, pasūtītājam ir tiesības pieteikt pakalpojuma atcelšanu un saņemt atlīdzību saskaņā ar pakalpojuma atcelšanas noteikumiem.
Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka maksājums var būt atgriezts tikai uz to kontu, vai karti, no kuras bija veikta pakalpojuma apmaksa.

Maksājumu metodes apstiprināšana

Maksājumus varat veikt mājas lapā ar bankas karti vai Swedbank internet banku. Tāpat varat norēķināties saņemot preci ar bankas karti vai skaidrā naudā. Apmaksai ar bankas pārskaitījumu, lūgums sazināties savlaicīgi.

Klientu apkalpošana

Klientu apkalpošana mums ir ļoti svarīga. Mūsu klientu apkalpošanas komanda, cik vien iespējams, cenšas ātri palīdzēt atrisināt jebkuras problēmas, kas var rasties ar jūsu pasūtījumu. Jums iespējams sazināties ar klientu apkalpošanas centru ar mums sūtot epastu uz epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot uz tālruni+ 371 201 75 203 .

Sūdzības un atsauksmes

Ja jūtat, ka produkta vai pakalpojuma kvalitāte neatbilst jūsu standarta prasībām, lūgums sūtīt atsauksmi uz mūsu epastu epiline.laserstudio@gmail.com vai piezvanot uz tālruni +371 20 468 039

Personas dati

Apzinamies savu atbildību datu vākšanā un apstrādē. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Jūsu personīgā informācija tiek glabāta, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku.

Apzinamies savu atbildību datu vākšanā un apstrādē. Lai uzzinātu vairāk par to, kā Jūsu personīgā informācija tiek glabāta, iepazīstieties ar mūsu Privātuma politiku.

This website uses cookies to improve your web experience.